Εκδημία Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Παναγιωτοπούλου

Μετὰ πολλῆς τῆς κατ’ ἄνθρωπον θλίψεως καὶ λύπης ἀναγγέλλομεν μὲ τὴν εὐλογία, τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄τοῦ καὶ Ποιμενάρχου καὶ Πατρὸς ἡμῶν, τὴν ἐκδημίαν τοῦ ἀειμνήστου Πατρὸς καὶ Γέροντος ἡμῶν Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Παναγιωτοπούλου, πρώην Προϊσταμένου καὶ κτίτορος τοῦ περικαλλοῦς Ἐνοριακοῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν Ἀθηνῶν.

Ὁ ἀείμνηστος Πρωτ. Κωνσταντῖνος Πναγιωτόπουλος ἦτο μία ἐμβλημτικὴ ἱερατικὴ φυσιογνωμία, καθὼς ἐπὶ 58 ἔτη, ἀπὸ τὸ ἔτος 1960 ἕως τὸ 2018, διετέλεσε Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν καὶ ἐπὶ 60 χρόνια ἐφημέριος.

Ἀξιώθηκε νὰ θεμελιώση καὶ νὰ ἀνεγείρη τὸν περικαλλέστατον τοῦτον Ναόν, τὸν ὁποῖον ἐγκαινίασεν ὁ μακαριστὸς Ἁρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸς Σεραφεὶμ Τίκας. (Πιθανὸν νὰ εἶναι τὰ μοναδικὰ ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ ποὺ ἐτέλεσε στὴν Ἱερὰ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀθηνῶν σὲ ὅλη τὴν διάρκεια τῆς 24ετοῦς Ἀρχιεπισκοπείας του).

Τιμήθηκε μὲ πάμπολλες ἱερατικὲς διακρίσεις καὶ ἐπὶ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Χριστοδούλου τοῦ Α΄, μὲ τὸν Συνοδικῇ Τιμῇ Σταυρὸν τοῦ Ἁγίου Παύλου σὲ εἰδικὴ ἐκδήλωση στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ τῶν Ἀθηνῶν.

Κατὰ τὰ πάμπολλα ἔτη τῆς ἱερατικῆς του διακονίας διετέλεσε Γραμματεὺς τοῦ Μητροπολιτικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν ἐπὶ δεκατετραετίαν καθὼς καὶ Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος τῆς Περιφερείας τῶν Πατησίων.

Χειροτονήθηκε διάκονος καὶ πρεσβύτερος ἐπὶ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Θεοκλήτου Παναγιωτοπούλου.

Μὲ ὅλους τοὺς μακαριστοὺς Ἀρχιεπισκόπους καὶ μὲ τὸν νῦν Ἁρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον τὸν Β΄ συνεργάσθηκε ἄψογα, μὲ φιλότιμο ὑποδειγματικὸ καὶ ἀφοσίωση ὑποδειγηματική.

Ἐκτὸς τοῦ πλουσίου πνευματικοῦ καὶ ἱεραποστολικοῦ του ἔργου, ἀσχολήθηκε καὶ μὲ τὸ κοινωνικὸ ἔργο. Μὲ ἐνέργειές του πέτυχε τὰ κάτωθι:

α) Τὴν ἀνέγερση καὶ λειτουργία ἕξι σχολείων : 97ου Νηπιαγωγείου Ἀθηνῶν, 39ου καὶ 139ου Δημοτικῶν σχολείων Ἀθηνῶν, 49ου Γυμνασίου Ἀθηνῶν καὶ 65ου & 118ου Λυκείων Ἀθηνῶν.

β) Τὴν δημιουργία Σταθμοῦ τοῦ ΗΣΑΠ δίδοντας μάλιστα ὁ ἴδιος τὸ ὅνομα τοῦ Σταθμοῦ «ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ».

γ) Τὴν δημιουργία Ἀστυνομικοῦ Τμήματος Ἁγ. Ἐλευθερίου (καταργήθηκε).

δ) Τὴν δημιουγία τῆς Ἐφορίας ΙΔ΄ Ἀθηνῶν (καταργήθηκε).

ε) Τὴν διάνοιξη δρόμων καὶ δημιουργία πλατείας.

Ἐπὶ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυροῦ Ἱερωνύμου τοῦ Α΄ (Κοτσώνη) μετέβη ἐπὶ ἑξάμηνον εἰς Φλώριναν καὶ βοήθησε τὰ μέγιστα δίπλα στὸν ἀείμνηστο Μητροπολίτη Φλωρίνης κυρὸ Αὐγουστῖνον Καντιώτην εἰς τὴν ἀνέγερσιν Ναοῦ καὶ εἰς τὴν ἐξεύρεσιν νέων πρὸς χειροτονίαν κληρικῶν.

Πάμπολλες φορὲς διηκόνησε τὸ Πανελλήνιον προσκύνημα τῆς Παναγίας Μεγαλόχαρης τῆς Τήνου ὡς πνευματικὸς ἐξομολόγος.

Βοήθησε τὰ μέγιστα καὶ τὴν ἰδιαιτέρα πατρίδα του, τὸ Πυργάκι Βυτίνης, μὲ πλούσιες δωρεές, ἰδιαίτερα γιὰ τὸ μοναστήρι τῶν Ἁγ. Θεοδώρων καὶ τὴν Μονὴ Παναγίας Κερνίτσης.

Πνεῦμα ἀνήσυχο καὶ ἐπίμονο ὁ ἀείμνηστος π. Κωνσταντῖνος διερεύνησε ἀρχεῖα καὶ ἔγγραφα καὶ ἀνέσυρε ἀπὸ ξεχασμένα συρτάρια τὸ Τριανταφυλλίδειο Κληροδότημα Βυτίνης.

Συνετέλεσε τὰ μέγιστα σὲ δενδροφυτεύσεις καὶ ἀνέγερση Ἱεροῦ παρεκκλησίου τοῦ Προφ. Ἠλιοὺ σὲ συνοικισμὸ τῆς Σαλαμίνας.

Ἑπὶ ἐποχῆς του δημιουργήθηκε ἐκ τοῦ μηδενὸς τὸ Σπίτι Ἀγάπης Ἁγίου Ἐλευθερίου-Συσσίτια σὲ ἰδιόκτητο ἡμιυπόγειο χῶρο, ποὺ ἀγόρασε γιὰ τὶς ἀνάγκες τῶν ἀπόρων καὶ ἐνδεῶν ἀδελφῶν μας, τὸ ὁποῖο συνεχίζει νὰ λειτουργῆ ἐπὶ τριάντα χρόνια.

Παραιτήθηκε οἰκείᾳ βουλήσει ἀπὸ τὴν θέση τοῦ Προϊσταμένου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τὸ ἔτος 2018 καὶ ἀπὸ τῆς θέσεως τοῦ ἐφημερίου τὸ ἔτος 2021.

Τὸ μεγάλο χάρισμά του ἦταν ἡ πληθωρικὴ ἀγάπη του, ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ τελεία ὑπακοή του στὴν Ἐκκλησία καὶ ἰδιαίτερα στοὺς κατὰ καιροὺς Ἀρχιεπισκόπους του καὶ ἡ ἀγάπη του γιὰ τὴν λειτουργικὴ καὶ λατρευτικὴ ζωή, μὴ παραλείποντας ἐπὶ 61 ὁλόκληρα χρόνια νὰ ἐπιτελῆ ἀνελλιπῶς σὲ καθημερινὴ βάση τὶς Ἀκολουθίες Ὄρθρου καὶ Ἑσπερινοῦ.

Σὲ ὅλα τὰ ἱερὰ μυστήρια καὶ τὶς ἱερὲς ἀκολουθίες τοῦ Ναοῦ μὲ δική του παρότρυνση συμμετεῖχαν ὅλοι οἱ ἐφημέριοι καὶ οἱ κατὰ καιροὺς διάκονοι τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ἔλεγε πάντοτε χαρακτηριστικά: «Ἐμεῖς οἱ ἐφημέριοι πρέπει νὰ συμμετέχουμε σὲ ὅλες τὶς χαρὲς καὶ ὅλες τὶς λύπες τοῦ ποιμνίου μας».

Ἀγωνίσθηκε ἰδιαίτερα γιὰ τὴν δημιουργία χώρων πρασίνου στὴν ἐνορία τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου καὶ ἐπέδειξε ἀπαράμιλλο ζῆλο γιὰ τὴν ἀπαλλοτρίωση τοῦ πρώην ἐργοστασίου Ναθαναὴλ ἔναντι τοῦ Ναοῦ, ἀγώνας ποὺ διήρκεσε 30 ὁλόκληρα χρόνια χωρὶς τελικὰ νὰ δῆ τὸ ποθούμενο ἀποτέλεσμα.

Ἐκοιμήθη λίγο πρίν τὰ μεσάνυχτα τῆς Πέμπτης 21 Σεπτεμβρίου 2023.

Ἡ ἐξόδιος ἀκολουθία του μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερωνύμου τοῦ Β΄ θὰ τελεσθῆ τὸ Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2023 καὶ ὥρα 12ην μεσημβρινὴν ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγ. Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν, τοῦ ὁποίου ὑπῆρξε ὁ κτίτορας, πολλὰ κοπιάσας γιὰ τὴν ἀνέγερσή του καὶ ἀξιωθεὶς νὰ τὸν ἐξωραΐση ἀπ’ ἄκρου εἰς ἄκρον μὲ ἐξαίρετες ἁγιογραφίες τῆς Μακεδονικῆς Σχολῆς.

Ἡ ταφή του θὰ γίνη στὴν γενέτειρά του, τὸ Πυργάκι Βυτίνης Γορτυνίας.

Ὁ Κύριός μας νὰ τὸν ἀναπαύη καὶ νὰ ἔχουμε ὅλοι μας, μεγάλοι καὶ μικροί, τὴν εὐχή του.

Καλὸν Παράδεισο, ἀγαπημένε μας Πατέρα Κωνσταντῖνε.

https://www.romfea.gr/

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *