Εόρτια 2023: 11η Ἡμέρα Ἑορτίων Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών

Ὅπως κάθε ἡμέρα καὶ σήμερα τὸ πρωὶ ἔγινε ὁ Ὄρθρος καὶ ἡ θεία Λειτουργία, ἐνῶ τὸ μεσημέρι ἐψάλη Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Λουκᾶ τὸν ἰατρό. Τὸ ἀπόγευμα στὶς 5:00 μ.μ. ἔγινε δέηση στὸ μικρὸ παρεκκλήσιο στὴν συμβολὴ τῶν ὁδῶν Ἀχαρνῶν καὶ Ζαχ. Παπαντωνίου, στὸ τόπο ποὺ ἦταν ὁ πρῶτος ναὸς τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου. Στὶς 6:00 μ.μ. ἔγινε ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Ἰωάννη τὸν Θεολόγο. Τὴν κεντρικὴ ὁμιλία μὲ θέμα «Ὁ θεῖος ἔρως κατὰ τὸν Χρυσόστομο» ἔκανε ὁ Πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Φιλούμενος Ρούμπης, Γραμματεὺς τῆς Ἱ. Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀθηνῶν καὶ Προϊστάμενος τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Δημητρίου Ὅπλων.

Μέσα ἀπὸ τὰ κείμενα τοῦ Ἁγ. Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου ὁ π. Φιλούμενος κατέδειξε  τί εἶναι ὁ θεῖος ἔρως καὶ ποιά τὰ χαρακτηριστικά του, σύμφωνα μὲ τὸν Ἅγιο. Σχολιάζοντας ὁ Ἅγιος τὸ ψαλμικὸ «ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου Ὕψιστε», κάνει λόγο γιὰ τὴν ἡδονὴ ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ θείου ἔρωτος καὶ περιγράφει τὶς ἰδιότητές της, λέγοντας ὅτι αὐτὴ ὑψώνει τὸν ἄνθρωπο πάνω ἀπὸ τὰ ὑλικὰ πράγματα, ἀπαλλάσσει τὴν ψυχὴ ἀπὸ τὸ σῶμα, μεταφέρει τὸν ἄνθρωπο πρὸς τὸν οὐρανό, τὸν ἀνεβάζει ψηλότερα ἀπὸ τὰ βιοτικά, τὸν ἀπαλλάσσει ἀπὸ τὴν κακία, γιατὶ ἐκεῖνος ποὺ ἀγαπᾶ τὸν Θεό, δὲν σκέπτεται τίποτε ἀπὸ τὰ πράγματα τῆς ζωῆς, εὐχάριστα ἠ δυσάρεστα. Ἐντρυφᾶ στὰ ἀθάνατα πράγματα, ἀφοῦ ὀ ἀγαπώμενος εἶναι ἀθάνατος. Ὁ ἔρωτας τοῦ Θεοῦ εἶναι ἄπειρος, χωρὶς τέλος, δὲν καταλύεται ποτέ. Ἔχοντας αὐτὲς τὶς ἰδιότητες ὁ θεῖος ἔρωτας, ὁδηγεῖ τὸν ἄνθρωπο στὸ νὰ μὴν ἁμαρτάνη, ἀφοῦ αὐτὸς «μεθυσμένος» ἀπὸ τὸν θεϊκὸ ἔρωτα δὲν στρέφεται στὰ βιοτικά.

Ἡ ἐντρύφηση στὰ θεῖα νοήματα εἶναι ἐκείνη ποὺ θὰ ὁδηγήση τὸν ἄνθρωπο στὴν μὴ ἁμαρτία, ἀναφέρει ὁ Ἅγιος. Σχολιάζοντας ὁ π. Φιλούμενος τὴν φράση «δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου», λέει ὅτι αὐτὴ κρύβει μέσα της τὴν ἐντρύφηση στὸν θεῖο ἔρωτα. Στὴν πραγματικότητα λέμε: Μάθε με, Θεέ μου, νὰ μελετῶ καὶ νὰ ἐντρυφῶ στὸ θεῖο ἔρωτά σου, στὴν ἁγιότητά σου, σὲ ὅ,τι ἔχεις προσφέρει στὴν ἀνθρωπότητα. Ἄν ἔχη αὐτὸ ὁ ἄνθρωπος, ξεχνᾶ τὴν ἁμαρτία.

Γιὰ τὶς συνέπειες τοῦ θείου ἔρωτα λέει ὁ Ἅγιοσς Ἰωάννης: ὅπου ὑπάρχει ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, ὅλα τὰ κακὰ ἐξαφανίζονται. Ἡ ἀνάμνηση τοῦ Θεοῦ κάνει νὰ λησμονοῦνται τὰ ἁμαρτήματα. Στὴν ψυχὴ τοῦ ἀνθρώπου γεννιέται μιὰ πνευματικἡ φλόγα, δηλ. ὁ θεῖος ἔρωτας, ποὺ ἔχει τὰ ἑξῆς ἀποτελέσματα: δὲν μᾶς ἀφήνει τὴν παραμικρὴ ἐπιθυμία γιὰ τὰ γήινα, ἀναπτύσσει μέσα μας ἕναν ἄλλο ἔρωτα, ποὺ γιὰ χάρη του μποροῦμε νὰ στερηθοῦμε τὰ πάντα, ἀκόμα καὶ τὴν ζωή μας, μὲ κάθε εὐκολία. Ἡ φλόγα τοῦ θείου ἔρωτα διώχνει κάθε δισταγμό, ἀνυψώνει τὸν ἄνθρωπο τόσο ὥστε νὰ περιφρονεῖ ὅλα τὰ ὁρατά καὶ διακατέχεται ἀπὸ βαθιὰ θρησκευτικὴ συγκίνηση, χύνει ποταμοὺς δακρύων αἰσθανόμενος ψυχικὴ ἡδονή. Δὲν ὑπάρχει, τονίζει ὁ Ἅγιος, τίποτε ποὺ νὰ μᾶς ἑνώνη μὲ τὸν Θεὸ τόδσο, ὅσο τὰ δάκρυα αὐτοῦ τοῦ εἴδους.  Ὅταν ὑπάρχη πόθος θεοῦ, τὸ βλέμμα τὸῦ ἀνθρώπου εἶναι στραμμένο μόνο στὴν ὀμορφιὰ τῆς δόξας τοῦ Θεοῦ καὶ τὰ λυπηρὰ δὲν θὰ μπορέσουν νὰ τὸν ταπεινώσουν στὴν παροῦσα ζωή.

Ἔτσι ἐξηγεῖται, σχολιάζει ὁ π. Φιλούμενος, πῶς οἱ ἅγιοι μάρτυρες ἄντεχαν τὰ μαρτύρια καὶ δὲν αἰσθάνονταν τὸν πόνο. Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος χαρακτηρίζει τὸν θεῖο ἔρωτα τυραννικό, ἀφοῦ προσκολλᾶται στὴν ψυχὴ αὐτοῦ ποὺ ἀγαπάει καὶ δὲν ἐπιτρέπει καμιὰ στενοχώρια στὴν ψυχὴ αὐτἠ. Καὶ ἀναφερόμενος στὸν Ἀπόστολο Παῦλο προτρέπει νὰ ἀγαπήσουμε τὸν Χριστό, ὅπως ὁ Παῦλος. Συνιστᾶ νὰ μὴν ἀπογοητευόμαστε γιὰ τὴν ὅποια κακή μας προηγούμενη πνευματικὴ κατάσταση, φέρνοντας ὡς παράδειγμα τὸν Παῦλο, ποὺ ἀπὸ διώκτης ἀνέβηκε στὴν κορυφὴ τῆς ἀρετῆς. Τὴν βούλησή μας θεωρεῖ ὁ Χρυσόστομος προϋπόθεση γιὰ νὰ ἀποκτήσουμε τὸν θεῖο ἔρωτα. Γιὰ ἐκεῖνον ποὺ θέλει νὰ γίνη καλός, δὲν ὑπάρχει τίποτε ποὺ νὰ τὸν ἐμποδίζη, ἀκόμα κι ἄν ἡ προηγούμενη ζωή του ἦταν πολὺ ἄσχημη, βεβαιώνει ὁ ἱερὸς πατέρας.

Γιὰ τὸν ἔρωτα στὴ ζωή μας ἀναφέρει χαρακτηριστικά: Τοὺς ἔρωτες τοὺς ἐγκατέσπειρε ὁ Θεός. Ὁ ἀνθρώπινος ἔρωτας καὶ εὐλογεῖται καὶ ἁγιάζεται. Ἀρκεῖ νὰ τὸν «ἐκκλησιάσουμε», σχολιάζει ὁ π. Φιλούμενος. Ὁ ἔρωτας, κατὰ τὸν Ἱερὸ Χρυσόστομο, δόθηκε στὸν ἄνθρωπο καὶ γιὰ νὰ ἐρωτευθῆ τὸν ἄλλο ἄνθρωπο καὶ ἀποτελεῖ τὸ συστατικὸ τῆς δημιουργίας τοῦ κόσμου. Ὁ Θεὸς ἀπὸ ἔρωτα δημιουργεῖ τὸν ἄνθρωπο καὶ τὸν καλεῖ στὴν δημιουργικὴ ἔκφραση τῆς ἐρωτικότητάς του.

Γιὰ τὸν συζυγικὸ ἔρωτα συμβουλεύει τὸν ἄνδρα νὰ μιλᾶ στὴν γυναίκα του μὲ τόση τρυφερότητα καὶ ἀγάπη, ὥστε νὰ τὴν κάνη νὰ νιώθη ὅτι εἶναι τὸ πᾶν γι’ αὐτόν. Ὁ γάμος δόθηκε καὶ γιὰ τὴν παιδοποιία καὶ γιὰ τὴν ἀποφυγὴ τῆς πύρωσης τῆς φύσης μας. Μετὰ τὴν παρακοὴ τῶν πρωτοπλάστων, ἡ αὐθόρμητη ἕλξη τῆς Εὔας πρὸς τὸν Ἀδὰμ ἔγινε ἀποστροφή. Τότε, λέει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος, ὁ Θεὸς δίνει τὸν ἔρωτα ἄνδρα καὶ γυναίκας, γιατὶ ὁ ἔρωτας γίνεται ἡ ἑνωτικὴ δύναμη γιὰ νὰ ἀνασυνδεθῆ ἡ διασπασμένη ἀνθρώπινη φύση. Ἡ βαθύτερη σημασία τῆς κοινωνικῆς αὐτῆς ἐπιθυμίας γίνεται πλέον ἀνάγκη. Τίποτε δὲν εἶναι συνεκτικώτερο στὴν ζωή μας, ὅσο ὁ ἔρωτας μεταξὺ ἄνδρα καὶ γυναίκας. Ἔτσι ὁ γάμος κατευθύνει τὴν ἀνθρώπινη προαίρεση, διοχετεύει τὴν ἔρωτικὴ ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου στὴν νόμιμη σύζυγο.

Καὶ κλείνει τὴν ὁμιλία του ὁ π. Φιλούμενος μὲ τὸ συμπέρασμα: Ἄρα ὁ ἔρωτας πηγάζει ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ, ὅπως εἶπε ὁ Ἅγιος Πορφύριος, ἀπὸ τὸν σαρκικὸ ἔρωτα τὸ ζευγάρι ὁδηγεῖται στὸν θεῖο ἔρωτα.

Ἀκολούθησε τὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι, ὅπου ὁ π. Φιλούμενος συζήτησε μὲ τὸ ἀκροατήριο καὶ ἀπάντησε σὲ ἐρωτήματα.

Στὶς 9:00 μ.μ. τελέστηκε τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ἔκλεισαν μὲ Δοξολογία καὶ Μικρὰ Ἀγρυπνία.

 

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ

Μπορείτε να ακούσετε το Ενοριακό Αρχονταρίκι εδώ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *