Εόρτια 2023: 13η Ἡμέρα Ἑορτίων Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών

Μὲ λαμπρότητα καὶ μεγαλοπρέπεια μέσα σὲ πανηγυρικὴ ἀτμόσφαιρα ἑορτάστηκε σήμερα ἡ κυριώνυμος ἡμέρα τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καὶ τῆς μητρός του Ἀνθίας. Στὴν πανηγυρικὴ Θεία Λειτουργία ἱερούργησε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θεσπιῶν κ. Παῦλος συμπαραστατούμενος ἀπὸ τὸ ἱερατεῖο τοῦ Ναοῦ καὶ πλειάδος προσκεκλημένων ἱερέων καὶ μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους πιστῶν, ποὺ κατέκλυσαν τὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου- ὁδοῦ Ἀχαρνῶν γιὰ νὰ τιμήσουν τὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο καὶ τὴν μητέρα του Ἀνθία καὶ νὰ ζητήσουν τὴν βοήθεια καὶ προστασία τους. Τὸν θεῖο λόγο ἐκήρυξε ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Θεσπιῶν κ. Παῦλος. Λαμβάνοντας ἀφορμὴ ἀπὸ τὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα, ἐπικεντρώθηκε σὲ δύο προτροπὲς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου πρὸς τὸν Τιμόθεο: «μὴ ἐπαισχυνθῇς τὸ μαρτύριον τοῦ Κυρίου ἡμῶν» καὶ «συγκακοπάθησον τῷ εὐαγγελίῳ» σημειώνοντας ὅτι καὶ οἱ δύο ταιριάζουν ἀπόλυτα στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο. Ὁ Ἅγιος οὐδὲποτε ἐπαισχύνθηκε νὰ δώση μαρτυρία Χριστοῦ, ἀφοῦ ἀπὸ παιδὶ ἀγάπησε τόσο τὸν Χριστό, ποὺ ἡ καρδιά του ἔγινε θρόνος τοῦ Κυρίου, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο εἶχε φροντίσει ἡ μητέρα του Ἁγία Ἀνθία, ποὺ πέρασε χρυσῆ ἁλυσίδα στὴν καρδιά του τὴν πίστη στὸν Χριστό. Δὲν ἐπαισχύνθηκε τὸν Χριστό, ἀφοῦ ἀπὸ μικρὴ ἡλικία ἀφιερώθηκε πλήρως στὸν Θεὸ καὶ εἰσῆλθε στὶς τάξεις τοῦ κλήρου ἀνεβαίνοντας στὸ ὕψιστο ἀξίωμα τοῦ Ἐπισκόπου. Ἀλλὰ ὁ Ἅγιος Ἐλευθέριος καὶ συγκακοπάθησε, ἀφοῦ ἐστάλη νὰ ποιμάνη ἕναν βάρβαρο λαὸ καὶ κυρίως γιατὶ κλήθηκε νὰ μαρτυρήση γιὰ τὴν πίστη του. Τὸ ἴδιο καλούμαστε κι ἐμεῖς νὰ κάνουμε, νὰ ὁμολογοῦμε τὴν πίστη μας, νὰ μαρτυρήσουμε ἄν χρειαστῆ, νὰ συγκακοπαθήσουμε μὲ τοὺς Ἁγίους. Νὰ σταθοῦμε ἀπέναντι στὸν κόσμο ποὺ πορεύεται στὸ σκοτάδι. Καὶ τόνισε ὅτι δὲν εἶναι εὔκολο ἀλλὰ δύο προϋποθέσεις μποροῦν νὰ μᾶς ἐνισχύσουν: νὰ ἀγαπήσουμε τὸν Θεὸ πραγματικὰ καὶ νὰ παίρνουμε δύναμη ἀπὸ τὸν σταυρὸ τοῦ Χριστοῦ. Τέλος εὐχήθηκε μὲ τὶς πρεσβεῖες τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου νὰ μὴν ἐπαισχυνθοῦμε ποτὲ νὰ ὁμολογοῦμε ὅτι εἴμαστε παιδιὰ τοῦ Θεοῦ.

Ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ π. Θεμιστοκλῆς, ἐξέφρασε τὴν χαρά του γιὰ τὴν παρουσία τοῦ Θεοφιλεστάτου στὴν Πανήγυρη τοῦ Ἁγίου Ἐλευθερίου καὶ εὐχήθηκε νὰ εἶναι συχνότερη ἡ παρουσία του στὸν Ναὸ τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου δωρίζοντάς του ἕνα ἐγκόλπιο ὡς ἀναμνηστικὸ τῆς σημερινῆς ἡμέρας. Τὴν Ἱερὰ πανήγυρη λάμπρυναν μὲ τὴν παρουσία τους τὰ σχολεῖα τῆς ἐνορίας μὲ τὶς σημαῖες τους, ὁ Ὑφυπουργὸς Παιδείας κ. Ἄγγελος Συρίγος, ἐκπρόσωπος τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ καὶ μέλη τοῦ ἀπερχομένου Δημοτικοῦ Συμβουλίου.

Στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι ἐψάλη Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο καὶ τὴν μητέρα του Ἀνθία, ἐνῶ τὸ ἀπόγευμα στὶς 5:00 μ.μ. ἔγινε Ἱερὰ Λιτάνευση τῆς Σεπτῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγ. Ἐλευθερίου καὶ τῆς μητρός του Ἀνθίας. Ἀκολούθησε ὁ μεθέορτος Πανηγυρικὸς Ἑσπερινός, κατὰ τὸν ὁποῖο ἐκήρυξε ὁ ἱερομόναχος π. Γεννάδιος ὁ Βατοπαιδινός. Στὸ κήρυγμά του ἀνέφερε ὅτι ἡ Ἐκκλησία ὅρισε νὰ ἔχουμε πολλὲς ἑορτὲς στὴν διάρκεια τοῦ ἔτους, ποὺ βεβαιώνουν ὅτι κι ἐμεῖς, ἄν ἐφαρμόσουμε τὸ Εὐαγγέλιο, θὰ ἀξιωθοῦμε τῆς κοινωνίας μας μὲ τὸν Θεό, πρᾶγμα ποὺ ἀποτελεῖ τὸν τελικὸ σκοπὸ τοῦ ἀνθρώπου. Κάθε φορὰ ποὺ ἡ Ἐκκλησία προβάλλει τοὺς Ἁγίους, μᾶς προτρέπει καὶ μᾶς δείχνει τὸν τρόπο νὰ ἀγωνιστοῦμε κι ἐμεῖς. Νὰ παίρνουμε δύναμη γιὰ τὶς δυσκολίες τοῦ καθημερινοῦ βίου καὶ νὰ νιώσουμε τὴν χαρὰ ποὺ προσφέρει ὁ Θεὸς καὶ τὴν ἄνωθεν εἰρήνη. Αὐτὸ θὰ τὸ κατορθώσουμε, ἄν ὑποτάξουμε τὸ θέλημά μας στὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Στὸν κόσμο μας δημιουργήθηκε μιὰ ψεύτικη ὑλικὴ εὐδαιμονία, στὴν ὁποία ἀφεθήκαμε, ἀδυνατίσαμε πνευματικὰ κι ὅταν αὐτὴ κλονίστηκε μὲ τὶς οἰκονομικὲς κρίσεις, τὶς ἀσθένειες καὶ τοὺς πολέμους, νιώσαμε ἀδύναμοι καὶ ἐγκαταλειμένοι ἀπὸ τὸν Θεό. Ἡ ἀλήθεια ὅμως εἶναι ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἐγκατέλειψε τὸν Θεὸ καὶ φάνηκε ἡ ἀδυναμία του. Ἡ σύγχρονη κοινωνία ἁμαρτάνει, καμαρώνει γιὰ τὴν ἁμαρτία της καὶ ζητᾶ τὴν νομιμοποίησή της. Κι αὐτὸ γιατὶ ἡ συνείδηση τοῦ βαπτισμένου χριστιανοῦ ἐλέγχεται, ἀκόμα κι ἄν αὐτὸς ἔχει ἀρνηθῆ τὴν πίστη του. Στὸν κόσμο αὐτὸν χρειάζεται ἐμεῖς νὰ δώσουμε τὴν δική μας μαρτυρία καὶ γιὰ νὰ τὸ κατορθώσουμε, πρέπει νὰ ζήσουμε τὸν Χριστὸ μέσα μας. Μιμούμενοι τὸν Ἅγιο Ἐλευθέριο νὰ γίνουμε κήρυκες τοῦ Εὐαγγελίου στὸν κόσμο. Γιὰ νὰ γίνη ὅμως αὐτό, πρέπει πρῶτα νὰ ἀλλάξουμε ἐμεῖς. Τέλος εὐχήθηκε νὰ προχωρήσουμε μὲ ἀνδρεῖο τὸ φρόνημα μέσα στὸν κόσμο, νὰ μὴν ἀπογοητευόμαστε καὶ νὰ ἔχουμε ἰσχυρὴ τὴν πίστη μας στὸν Χριστό.

Στὴν συνέχεια ἐψάλη ἡ Ἱερὰ Παράκληση, τὰ Ἐγκώμια Καὶ Εὐλογητάρια στὸν Ἅγιο Ἔνδοξο Ἱερομάρτυρα Ἐλευθέριο καὶ τὴν μητέρα του Ἀνθία ἀπὸ τὸν Γυναικεῖο Βυζαντινὸ Χορὸ (ΓΥ.ΒΥ.Χ) ὑπὸ τὴν δ/νση τῆς κ. Μύριαμ Μαρίνου.

Ἀκολούθησε ἡ ὁμιλία ἀπὸ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Εὐστάθιο Δελατόλα, Προϊστάμενο τοῦ Ἱ.Ν. Πέτρου καὶ Παύλου Πεύκης, μὲ θέμα: «Ὁ Μέγας Ἱεράρχης, Διδάσκαλος, Πατέρας καὶ Ἀσκητὴς τῆς Ἐκκλησίας, Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μᾶς ὁμιλεῖ γιὰ ἕνα σπουδαῖο θέμα: πῶς πρέπει νὰ νηστεύουμε».

Ὅλος ὁ κόσμος, ἐπεσήμανε ὁ π. Εὐστράτιος, προετοιμάζεται νὰ γιορτάση Χριστούγεννα χωρὶς Χριστὀ. Γιὰ τοὺς πολλοὺς τὰ Χριστούγεννα εἶναι καταναλωτισμὸς καὶ πληθώρα ὑλικῶν ἀγαθῶν. Τὰ σπίτια, ἀνέφερε χαρακτηριστικά, εἶναι γεμάτα ἀπὸ ὑλικὰ ἀγαθά, ἀλλὰ ἄδεια ἀπὸ ἀρετές, ἀγάπη, φιλία, συγχώρεση. Ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος ἀντιτάσσει στὴν ὑπερκατανάλωση τὴν νηστεία καὶ τονίζει ὅτι ἡ νηστεία δὲν εἶναι αὐτοσκοπὸς ἀλλὰ μέσον γιὰ νὰ φτάσουμε στὴν ἕνωσή μας μὲ τὸν Χριστό. Γι’ αὐτὸ ἡ Ἐκκλησία θέσπισε πολλὲς νηστεῖες, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νὰ ἑτοιμάζεται ψυχοσωματικὰ γι’ αὐτὴν τὴν  ἕνωση. Γιὰ τὸ πῶς πρέπει νὰ γίνεται ἡ νηστεία, ὁ π. Εὐστράτιος ὑπογράμμισε ὅτι πρέπει νὰ γίνεται μὲ χαρά καὶ κατὰ τὴν δύναμη τοῦ καθενὸς σὲ συνεννόηση πάντοτε μὲ τὸν πνευματικό.

Ἡ νηστεία εἶναι ἑκούσια ἀποχὴ ἀπὸ τὴν τροφή, ποὺ πρέπει ὅμως νὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἐγκράτεια ποὺ θὰ μᾶς ὁδηγήση στὴν ἀλλοτρίωση τῶν παθῶν. Νὰ ἐλευθερώσουμε τὴν ψυχή μας κι ἔτσι ἐλεύθερη ἡ ψυχὴ νὰ ἀνεβεῖ πρὸς τὰ πάνω. Ἀλλὰ ἡ νηστεία γιὰ νὰ εἶναι σωστὴ χρειάζεται κι ἄλλα πράγματα. Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος ἀναφέρει ὅτι ἡ νηστεία ἔχει δύο ἀγαπημένες ἀδελφές, τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἐλεημοσύνη. Ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ γίνουν σωστὰ ἀπαιτοῦν θυσία. Γι’ αὐτὸ ἡ σχέση μας μὲ τὸν Χριστὸ εἶναι σχέση θυσιαστική.

Ὅταν πρὶν ἠ μετὰ ἀπὸ τὴν νηστεία οἱ ἄνθρωποι ρίχνονται ἀσυγκράτητα στὸ φαγητὸ καὶ στὸ πιοτό, καταστρέφουν τὴν ὠφέλειά της, γιατὶ ἐπισκιάζουν τὴν νηφαλιότητα ποὺ χαρίζει αὐτὴ μὲ τὸν σκοτισμὸ ποὺ φέρνει ἡ κραιπάλη. Ἀλλὰ καὶ ὅταν νηστεύουμε, ὑπάρχει κίνδυνος νὰ μὴν κερδίσουμε τίποτε. Αὐτὸ συμβαίνει ὅταν μένουμε μακριὰ ἀπὸ τὰ φαγητά, δὲν μένουμε ὅμως μακριὰ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Ὅταν δὲν τρῶμε κρέατα, τρῶμε ὅμως τὸ βιὸς τῶν φτωχῶν∙ ὅταν δὲν μεθᾶμε μὲ κρασί, μεθᾶμε ὅμως μὲ τὴν πονηρὴ ἐπιθυμία∙ ὅταν περνᾶμε τὴν ἡμέρα νηστικοί, βλέποντας ὅμως αἰσχρὰ θεάματα. Ἔτσι ἡ νηστεία μας εἶναι ἀνώφελη. Γι’ αὐτό, ἄς τὴν συνδυάσουμε μὲ τὸν πόλεμο ἐναντίον τῶν παθῶν, μὲ τὴν ἐγκράτεια ἀπὸ κάθε ἁμάρτημα, μὲ τὴν προσευχὴ καὶ τὸν πνευματικὸ ἀγώνα. Ἔτσι μόνο θὰ ἔχει καρποὺς καὶ θὰ εἶναι μιὰ θυσία εὐάρεστη στὸ Θεό.

Στὶ 9:00 μ.μ. ἔγινε τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ οἱ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ἔληξαν μὲ Δοξολογία, Ἀρτοκλασία καὶ βραδινὴ θεία Λειτουργία.

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τον μεθεόρτιο Παν/κό Εσπερινό χορ/ντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ρωγών κ. Φιλοθέου  εδώ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *