Εόρτια 2023: 15η Ἡμέρα Ἑορτίων Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών

Σήμερα Κυριακὴ 17/12/2023 καὶ 15η ἡμέρα τῶν ΕΟΡΤΙΩΝ 2023 στὴν Θεία Λειτουργία ἱερούργησε ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου καὶ Ἁγ. Βλασίου κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ συμπαραστατούμενος ἀπὸ τοὺς ἱερεῖς τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ.Ἐλευθερίου-ὁδοῦ Ἀχαρνῶν. Ὁ Σεβασμιώτατος κ. Ἱερόθεος ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο καὶ ἀναφερόμενος στὴν εὐαγγελικὴ περικοπὴ τῆς ἡμέρας, τὴν παραβολὴ τοῦ Μεγάλου Δείπνου, εἶπε ὅτι τὸ Μεγάλο Δεῖπνο τῆς παραβολῆς εἶναι τὸ Μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, τῆς οἰκονομίας τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ὁ Χριστὸς ἀπευθύνθηκε ἀρχικὰ στὸν λαὸ τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλὰ ἐκεῖνος ἀρνήθηκε τὴν πρόσκληση. Τότε ὁ Κύριος στράφηκε στὰ ἔθνη, ἀπ’ ὅπου προῆλθε ἡ ἐξ ἐθνῶν Ἐκκλησία. Στὴν Ἐκκλησία καὶ στὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας  ἐκφράζεται τὸ μέγα μυστήριο τῆς θείας οἰκονομίας. Διότι προσερχόμενοι οἱ χριστιανοὶ στὸν Ναό, συμμετέχουν στὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καὶ κοινωνοῦν. Ἀλλὰ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως, νὰ μᾶς δίνεται τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Χριστοῦ πρὸς βρῶσιν καὶ πόσιν.Καὶ προχωρώντας σὲ βαθύτερα θεολογικὰ νοήματα ἐπεσήμανε ὅτι ἡ Θεία Λειτουργία δὲν εἶναι μία κοινὴ λατρεία. Κι αὐτὸ γιατὶ στὴν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας, προκειμένου νὰ μεθέξη ὁ πιστὸς, γίνονται τρεῖς κινήσεις: ἡ κάθαρση, ὁ φωτισμὸς καὶ ἡ θέωση. Ἔτσι συμμετέχει κάποιος στὸ Μεγάλο Δεῖπνο. Καὶ οἱ Ἅγιοι ἔγιναν Ἅγιοι περνώντας ἀπὸ αὐτὲς  τὶς τρεῖς βαθμίδες τῆς πνευματικῆς πορείας. Καὶ μ’ αὐτὸν τὸν τρόπο πρέπει νὰ προετοιμαζόμαστε γιὰ νὰ συμμετάσχουμε στὴν Θεία Εὐχαριστία.

Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργία ὁ Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ, Πρωτοπρεσβύτερος π. Θεμιστοκλῆς Χριστοδούλου, ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς προσκλήσεως καὶ τὴν παρουσία του στὰ ΕΟΡΤΙΑ 2023 καὶ γιὰ τὸν βαθιὰ θεολογικὸ καὶ πατερικὸ λόγο του, τοῦ προσέφερε ὡς ἀναμνηστικὸ ἕνα ἐγκόλπιο.

Στὶς 12:00 τὸ μεσημέρι ἐψάλη Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ἅγιο Διονύσιο Ζακύνθου, ἐνῶ στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα τελέστηκε Ἑσπερινὸς καὶ Ἱερὰ Πᾳράκληση στὴν Παναγία Κοσμοσώτειρα. Ἀκολούθησε ὁμιλία ὑπὸ τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου μὲ θέμα: «Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος καὶ ἡ ἀθυμία τῆς διακόνισσας Ὀλυμπιάδας».

Ὁ Σεβασμιώτατος μέσα ἀπὸ μία ἐμπεριστατωμένη μελέτη τῶν ἐπιστολῶν τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη τοῦ Χρυσοστόμου σχετικὰ μὲ τὸ θέμα ἀνέφερε, ἐν περιλήψει τὰ ἑξῆς:

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐξορίας του ἀπέστειλε 17 ἐπιστολὲς στὴν ἀρχόντισσα καὶ διακόνισσα Ὀλυμπιάδα, ποὺ ἦταν πιστὴ μαθήτριά του καὶ εἶχε στενοχωρηθῆ ἀπὸ τὴν ἐξορία τοῦ πνευματικοῦ της πατρός.

Δὲν διασώθηκαν οἱ ἐπιστολὲς ποὺ ἔστειλε ἡ ἴδια στὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο, ἀλλὰ σώθηκαν μόνο 17 ἐπιστολὲς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου σὲ αὐτήν. Εἶναι πολὺ σημαντικὲς αὐτὲς οἱ ἐπιστολὲς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ποὺ ἐγράφησαν τὸ διάστημα μεταξὺ Ἰουνίου 404 καὶ τῶν ἀρχῶν τοῦ 407, διότι ἀφ’ ἑνὸς μὲν δείχνουν, μὲ δική του περιγραφή, τὶς δυσκολίες ποὺ περνοῦσε στὴν ἐξορία, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὴν κατάσταση τῆς ἀθυμίας ποὺ πέρασε ἡ Ὀλυμπιάδα ἀπὸ τὴν ἐξορία τοῦ πνευματικοῦ της πατέρα.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἐπικεντρώθηκε κυρίως στὴν ἀθυμία τῆς Ὀλυμπιάδας καὶ στὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο προσπαθοῦσε νὰ τὴν θεραπεύση ὁ Ἅγιος Ἰωάννης.

Ἡ λέξη ἀθυμία δηλώνει τὴν ἔλλειψη θάρρους καὶ δυνάμεως, ὕπαρξη λύπης, ἐνῶ στὶς ἡμέρες μας, ὡς ψυχικὴ κατάσταση, δηλώνει τὴν ἔλλειψη διάθεσης καὶ εὐχάριστων συναισθημάτων μέχρι ἀδιαφορία ἢ καὶ κατάθλιψη.

Διαβάζοντας τὶς ἐπιστολὲς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου πρὸς τὴν Ὀλυμπιάδα βλέπουμε πρῶτον ὅτι ὅσα ἔγιναν στὴν Κωνσταντινούπολη ἀπὸ τὴν ἀπόφαση γιὰ τὴν ἐξορία καὶ τὴν ἀπουσία τοῦ ἱεροῦ Χρυσοστόμου ἔκαναν τὴν Ὀλυμπιάδα νὰ ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν ὑγεία του, νὰ ἀγωνίζεται νὰ τὸν ἐπαναφέρη στὴν Κωνσταντινούπολη, μάλιστα προσπάθησε καὶ νὰ τὸν συναντήση στὸν τόπο τῆς ἐξορίας, καὶ δεύτερον τὴν μεγάλη λύπη της ποὺ δὲν ἦταν κατάθλιψη μὲ τὴν σημερινὴ ψυχολογικὴ ἔννοια τοῦ ὅρου, διότι δὲν ἔφθασε στὴν ἀπραγία, ἀντίθετα μάλιστα, ἡ ἴδια ἀνέπτυξε μεγάλη δραστηριότητα.

Βέβαια, πρὸς τὸ τέλος τῆς ζωῆς της, μετὰ ἀπὸ πολλὲς προσπάθειες ποὺ ἔκανε γιὰ νὰ ἀναθεωρήση τὴν ἀπόφαση τῆς ἐξορίας τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, παρέμεινε στὸ σπίτι της προσηλωμένη στὸ κρεββάτι της άδιαφορώντας γιὰ τὴν θεραπεία της καὶ περιμένοντας τὸν θάνατο. Αὐτὸ προερχόταν ἀπὸ σωματικὴ ἀσθένεια, σὲ συνδυασμὸ μὲ λύπη, λόγῳ τῆς λεπτῆς ψυχικῆς καταστάσεώς της, ἀλλὰ δὲν ἦταν κατάθλιψη μὲ ἀπόγνωση, ὅπως χαρακτηρίζεται στὶς ἡμέρες μας.

Ἐπίσης, διαβάζοντας τὶς ἐπιστολὲς αὐτὲς βλέπουμε τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσό­στομο νὰ ἐνεργῆ ὡς πνευματικὸς πατέρας καὶ θερα­πευτής, καὶ ἐνῶ ἦταν στὴν ἐξορία καὶ ὑπέφερε προσπαθοῦσε νὰ θερα­πεύση μὲ πολ­λοὺς τρόπους τὴν ἀφοσιω­μένη καὶ πιστὴ μαθήτριά του.

Ἔτσι, στὶς ἐπιστολές του πρὸς αὐτὴν  τὴν ἐπαινεῖ γιὰ τὶς ἀρετές της, τῆς ἀναθέτει διάφορες ἀπο­στολές, ἐξασκεῖ εἰδικὴ θεραπευτικὴ ἀγωγὴ γιὰ νὰ τὴν ἐλευθερώση ἀπὸ τὴν ἀθυμία της, τῆς ἀναλύει διεξοδικὰ αὐτὸ τὸ πάθος, τὴν διδάσκει καὶ μερικὲς φορὲς τὴν ἐλέγχει, τὴν ἐνημερώνει γιὰ τὰ γεγονότα τῆς ἐξορίας του καὶ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο τὰ ἀντιμετωπίζει, γιὰ νὰ τὴν ἐμψυχώση.

Οἱ 17 αὐτὲς ἐπιστολὲς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στὴν διακόνισσα Ὀλυμπιάδα εἶναι ὑπόδειγμα ποιμαντικῆς θεραπευτι­κῆς διακονίας ἑνὸς μεγάλου πατρὸς σὲ μιὰ ἁγία γυναίκα, καὶ εἶναι πρό­τυπο μιᾶς καθαρῆς ἐν Χριστῷ ἀγάπης ποὺ ὑπερβαίνει τὴν διά­κριση τῶν δύο φύλων καὶ τῶν ρόλων τους, χωρὶς νὰ τὰ καταργῆ.

Καὶ οἱ δύο εἶναι ἅγιοι, ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἑορτάζει στὶς 13 Νοεμ­βρίου καὶ ἡ ἁγία Ὀλυμπιάδα τὴν 25 Ἰουλίου.

Στὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι ὁ Σεβασμιώτατος συζήτησε μὲ τὸ ἀκροατήριο καὶ ἀπάντησε σὲ ἐρωτήματα. Στὸ τέλος τῆς ἡμέρας ἔγινε τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ ἡ μονολόγιστη εὐχή.

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ

Μπορείτε να ακούσετε το Ενοριακό Αρχονταρίκι εδώ

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *