Εόρτια 2023: 3η Ἡμέρα Ἑορτίων Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών

Οἱ σημερινὲς οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις ξεκίνησαν στὶς 7:00 π.μ. μὲ Ὄρθρο καὶ Θεία Λειτουργία ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ ὁσίου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου.

Στὶς 12 τὸ μεσημέρι ἔγινε Ἱερὰ παράκληση στὸν Ὅσιο Σάββα, ἐνῶ τὸ ἀπόγευμα στὶς 6:00 μ.μ  τελέστηκε Ἑσπερινὸς καὶ Ἁγιασμός.

Στὴν ὁμιλία τῆς ἡμέρας ἡ Ὁσιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βρυούλων, Γερόντισσα Φιλοθέη, ἀνέπτυξε τὸ θέμα: «Ἡ παιδαγωγικὴ τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου».

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος πρὶν μιλήση γιὰ τὴν ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν, ἀναφέρεται στὸ ζευγάρι καὶ στὸν σωστὸ γάμο. Ὁ γάμος πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται ὡς μυστήριο. Αὑτὸ σημαίνει ὅτι ὁ γάμος πρέπει νὰ ἰδωθῆ μὲ σοβαρότητα, ὡριμότητα καὶ προσευχή. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης συμβουλεύει ὅτι μέσα στὸν γάμο οἱ δύο γίνονται ἕνα. Ἄν οἱ δύο δὲν γίνουν ἕνα, δὲν κάνουν πολλούς, ἄν ὅμως ἑνωθοῦν, τότε κάνουν. Ὁ λόγος τοῦ Ἁγίου δείχνει πόσο μεγάλη εἶναι ἡ δύναμη τῆς ἑνώσεως. Ἡ γυναίκα καὶ ὁ ἄνδρας μέσα στὸν γάμο δὲν εἶναι δύο ἄνθρωποι ἀλλὰ ἕνας ἄνθρωπος, τονίζει ὁ Ἅγιος.

Τὸ δράμα πολλῶν ζευγαριῶν, σχολίασε ἡ Γερόντισσα Φιλοθέη, εἶναι ὅτι παρόλο ποὺ ἔχουν ἑνωθῆ μὲ τὸ μυστήριο τοῦ γάμου καὶ δημιούργησαν οἰκογένεια, παραμένουν χωρισμένοι. Στὸν γάμο πρέπει νὰ εἶναι τὰ πάντα κοινά, ἀλλιῶς ἡ σχἐση εἶναι καταδικασμένη. Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ ἕναν σωστὸ γάμο εἶναι ἡ σωστὴ ἐπιλογὴ συζύγου. Γιὰ τὰ ὀρθὰ κριτήρια αὐτῆς τῆς ἐπιλογῆς ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος ἀπευθυνόμενος στὸν πατέρα ποὺ θέλει νὰ παντρέψει τὴν κόρη του λέει: Μὴ ζητήσης χρήματα, οὔτε ἔνδοξο γένος οὔτε μεγάλη πατρίδα. Ὅλα αὐτὰ εἶναι περιττά. Νὰ ζητᾶς εὐλάβεια ψυχῆς, ἐπιείκεια, σύνεση, φόβο Θεοῦ. Ἐν τέλει καλεῖ τὸν πατέρα, γιὰ νὰ μπορέση νὰ βρῆ τὸν σωστὸ ἄνθρωπο γιὰ τὸ παιδί του, νὰ κάνη προσευχή. Νὰ ἀναθέση στὸ Χριστὸ τὸ θέμα. Νὰ ζητᾶ ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ τοῦ βρῆ γαμπρὸ σεμνὸ καὶ σώφρονα.

Γιὰ τὶς σχέσεις τοῦ ζευγαριοῦ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὑπενθυμίζοντας τὰ λόγια τοῦ Ἀποστόλου Παύλου λέει τὰ ἑξῆς: οἱ ἄνδρες νὰ ἀγαπᾶτε τὶς γυναίκες σας, ὅπως ὁ Χριστὸς ἀγάπησε τὴν Ἐκκλησία. Κι ἄν χρειαστῆ νὰ πεθάνετε γι’ αὐτές, νὰ τὸ κάνετε, ὅπως ὁ Χριστὸς θυσιάστηκε γιὰ τὴν Ἐκκλησία.

Πολλὲς φορὲς στὴν καθημερινότητα, παρατηρεῖ ἡ Γερόντισσα, χάνεται ἡ σχέση τοῦ ζευγαριοῦ. Καὶ πάλι ἔδωσε τὴν λύση στὸ πρόβλημα μέσα ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος συμβουλεύει τοὺς ἄνδρες νὰ ἀγαποῦν τὶς γυναῖκες τους, νὰ μὴν τὶς πικραίνουν, νὰ μὴν μαλώνουν καὶ ἰδιαίτερα ὅταν ὑπάρχουν παιδιά. Συμβουλεύει μάλιστα ὁ ἄνδρας νὰ μιλᾶ μὲ τρυφερότητα στὴν γυναίκα του καὶ νὰ τῆς ἐκφράζει τὴν ἀγάπη του μὲ λόγια κάνοντάς την νὰ αἰσθάνεται μοναδική.

Συμβουλεύοντας γιὰ τὸν γάμο ὁ Ἅγιος λέει ὅτι τὸ σπίτι πρέπει νὰ εἶναι κατ’ οἶκον ἐκκλησία. Νὰ ἐπικρατῆ ἠρεμία. Τὰ παιδιὰ νὰ ἀκοῦνε τοὺς γονεῖς νὰ συζητοῦν καὶ γιὰ πνευματικὰ θέματα. Αὐτὸ θὰ δημιουργήση σωστὲς βάσεις στὰ παιδιὰ γιὰ ἀργότερα. Ὁ Ἅγιος τόνιζε ὅτι γονιὸς δὲν εἶναι αὐτὸς ποὺ γεννᾶ παιδιά, ἀλλὰ αὐτὸς ποὺ ἀνατρέφει παιδιά. Ἐπίσης οἱ γονεῖς νὰ μὴ φροντίζουν μόνο γιὰ τὴν σωματικὴ καὶ τὴν διανοητικὴ ἀνάπτυξη τῶν παιδιῶν ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ψυχή τους. Χρειάζεται καὶ ἡ αὐστηρότητα ἀλλὰ μὲ ἔλεγχο. Ὡς βάση γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ παιδιοῦ θεωρεῖ τὴν ὑπακοή, κατ’ ἀρχὴν στοὺς γονεῖς. Δηλαδὴ νὰ μάθουν τὰ παιδιὰ νὰ σέβονται.

Σήμερα, σχολιάζει ἡ Γερόντισσα, αὐτὸ δὲν συμβαίνει. Στὰ παιδιὰ δίνεται ἀπόλυτη ἐλευθερία, δὲν μαθαίνουν νὰ σέβονται. Καὶ συνεχίζει μὲ τὸν Ἅγιο Χρυσόστομο: τὰ παιδιὰ ποὺ τοὺς γίνονται ὅλα τὰ χατίρια γίνονται μαλθακά, ἐγωιστὲς καὶ ἀνίκανα νὰ σταθοῦν στὴν ζωή. Συστήνει ἐπίσης στοὺς γονεῖς νὰ μὴ μαθαίνουν στὰ παιδιὰ τὸν πόθο τοῦ χρήματος, τῆς μάταιας καὶ κούφιας δόξας. Νὰ χρησιμοποιοῦν τὴν αὐστηρότητα καὶ τὴν ἐπιείκεια ἀνάλογα μὲ τὸ παιδί. Νὰ ὑπάρχη ἡ αἴσθηση τῆς τιμωρίας, χωρὶς νὰ τιμωροῦνται τὰ παιδιά. Νὰ μὴν νιώθουν τὰ παιδιὰ ὅτι κάνουν κουμάντο στὸ σπίτι. Νὰ τὰ διδάσκουν τὴν ἐπιείκεια καὶ τὴν φιλανθρωπία. Νὰ τοὺς μιλοῦν οἱ γονεῖς γιὰ τὴν Βασιλεία τῶν ούρανῶν. Νὰ τοὺς διαβάζουν βίους ἁγίων. Νὰ τοὺς διδάσκουν τὴν νηστεία σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἐλεημοσύνη, τὴν προσευχὴ καὶ τὴν σωφροσύνη. Νὰ ἔχουν ἦθος ἀνδρεῖο, δηλαδὴ τὸ ἦθος τῶν ἁγίων.

Εἶναι βαρὺς καὶ δύσκολος ὁ ρόλος τοῦ γονιοῦ. Ὁ γονιὸς εἶναι συνδημιουργὸς τοῦ Θεοῦ. Ὁ φόβος μήπως τὰ παιδιὰ παρασυρθοῦν δὲν λείπει ποτέ. Κι αὐτὸ ἀφαιρεῖ ἀπὸ τοὺς γονεῖς μεγάλο μέρος ἀπὸ τὴν χαρά. Ἡ λύση εἶναι νὰ χτίσουν γερὰ θεμέλια στὰ παιδιά τους. Καὶ τὸ μόνο σίγουρο θεμέλιο εἶναι ὁ Χριστός, ἡ ἀπόκτηση τῶν ἀρετῶν του, ἡ ἀπόκτηση τῆς Θείας Χάριτος, κατέληξε ἡ Γερόντισσα Φιλοθέη.

Ἀκολούθησε τὸ Ἐνοριακὸ Ἀχονταρίκι, ὅπου τὸ ἀκροατήριο εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ ὑποβάλη ἐρωτήματα καὶ ἀπορίες στὴν Γερόντισσα Φιλοθέη.

Οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ἔκλεισαν μὲ τὸ Μικρό Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ τὴν μονολόγιστη εὐχή.

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *