Εόρτια 2023: 6η Ἡμέρα Ἑορτίων Αγίου Ελευθερίου οδού Αχαρνών

Οἱ λατρευτικὲς ἐκδηλώσεις τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Ἐλευθερίου – ὁδοῦ Ἀχαρνῶν ξεκίνησαν, ὅπως κάθε μέρα, μὲ Ὄρθρο καὶ Θεία Λειτουργία. Στὶς 12 τὸ μεσημέρι ἐψάλη Ἱερὰ Παράκληση στὸν Ὅσιο Πατάπιο, ἐνῶ στὶς 6:00 τὸ ἀπόγευμα τελέστηκε ὁ Ἑσπερινὸς καὶ ἐτέθη πρὸς προσκύνηση πλειάδα ἱερῶν λειψάνων, ποὺ φυλάσσονται στὸ κειμηλιαρχεῖο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ.

Ἡ κεντρικὴ ὁμιλία τῆς ἡμέρας ἔγινε ἀπὸ τὴν Γερόντισσα Μαριάμ, τὴν Ὁσιολογιωτάτη Καθηγουμένη τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Κουτσουριωτίσσης, καὶ εἶχε θέμα: «Εἰς τὴν Γενέθλιον ἡμέραν τοῦ Σωτῆρος» (Ἰωάννης Χρυσόστομος).

Ἡ Γερόντισσα Μαριὰμ παρουσίασε μὲ τὸν χειμαρρώδη καὶ ταυτόχρονα βαθιὰ θεολογικὸ λόγο της τὴν ὁμιλία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στὴν Γενέθλιο ἡμέρα τοῦ Κυρίου βοηθώντας τὸ ἀκροατήριο νὰ προσεγγίσση τὸ μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως μέσῳ τῆς γραφίδος τοῦ χρυσορρήμονος Πατέρα τῆς Ἐκκλησίας μας.

Ξεκινώντας τὸν λόγο της τόνισε ὅτι ἀπαιτεῖται εὐλάβεια καὶ δέος προκειμένου νὰ μιλήση κανεὶς γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ τοῦ  Θεοῦ ποὺ πάντοτε ὑπῆρχε ἀλλὰ σὲ συγκεκριμένο τόπο καὶ χρόνο ἔγινε ἄνθρωπος γιὰ μᾶς. Εὐλάβεια καὶ δέος προκειμένου νὰ διεισδύσουμε στὸ μυστήριο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Τὰ Χριστούγεννα εἶναι μία μοναδικὴ γιορτή, μία ἀνεπανάληπτη γιορτή. Ἡ Ἀνάσταση θεωρεῖται ἕνα δυναμικὸ γεγονός, ὁπωσδήποτε ὅμως ἐπαναλαμβάνεται καὶ θὰ ἐπαναληφθῆ τόσες φορές, ὅσοι καὶ οἱ ἄνθρωποι. Σάρκωση ὅμως ἔχουμε μόνο μία. Ποτὲ ἄλλοτε δὲν σαρκώθηκε οὔτε θὰ ξανασαρκωθῆ ὁ Θεός. Μὲ τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἔχει συντελεσθῆ ἐν δυνάμει ἡ σωτηρία μας.

Εἰσερχόμενη στὸν λόγο τοῦ Χρυσοστόμου, μεταξὺ ἄλλων, στάθηκε ἀρχικὰ στὶς ἀποδείξεις ποὺ φέρει ὁ Ἅγιος σχετικὰ μὲ τὴν ἐποχὴ ποὺ γεννήθηκε ὁ Χριστός, δηλ. τὸν Δεκέμβριο. Συνοπτικὰ οἱ ἀποδείξεις ἔχουν ὡς ἑξῆς:

  1. Ἡ ἑορτὴ κατέστη γνωστὴ τόσο γρήγορα κι ἔφτασε σὲ τόσο ὕψος μεγαλοπρέπειας καἰ δόξας. Ἐπειδὴ δηλαδὴ ὁ Θεὸς Λόγος ἐκ τοῦ Θεοῦ προέρχεται, γι΄αὐτὸ ὄχι μόνο δὲν ἐξαφανίστηκε ἡ ἑορτὴ αὐτή, ἀλλἀ καὶ γίνεται μεγαλοπρεπέστερη καὶ γνωστότερη χρόνο μὲ τὸν χρόνο.
  2. Ἡ ἀπογραφή, γιὰ τὴν ὁποία κάνουν λόγο τὰ Εὐαγγέλια, εἶναι ἡ δεύτερη ἀπόδειξη. Καὶ τοῦτο, γιατὶ αὐτὴ ἦταν ἡ αἰτία ποὺ ὁ Ἰωσὴφ καὶ ἡ Παναγία πῆγαν στὴν Βηθλεέμ, ὅπου γεννήθηκε ὁ Χριστός, ὅπως ἔλεγαν οἱ προφητεῖες. Γεννήθηκε, λοιπὸν ὁ Χριστὸς κατὰ τὴν πρώτη ἀπογραφὴ τῆς οἰκουμένης, μιὰ ἀπογραφὴ ποὺ δὲν ἦταν τυχαία, ἀλλὰ ἐξυπηρετοῦσε τὸ σχέδιο τοῦ Θεοῦ.
  3. Ἡ τρίτη ἀπόδειξη ἔχει νὰ κάνη μὲ τὴν ἡμερομηνία Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ. Ἐδῶ ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος στηριζόμενος στὶς θεῖες Γραφές, κάνει κάποιους ὑπολογισμοὺς καὶ ἀποδεικνύει ὅτι ὁ ἕκτος μήνας ἐγκυμοσύνης τῆς Ἐλισάβετ καὶ πρῶτος μήνας ἐγκυμοσύνης τῆς Παναγίας ἦταν ὀ Μάρτιος. Συνεπῶς ὁ ἔνατος μήνας ἐγκυμοσύνης τῆς Παναγίας, ὁπότε γεννήθηκε ὁ Χριστός, ἦταν ὁ Δεκέμβριος.

Στὴν συνέχεια ἡ Γερόντισσα Μαριὰμ ἀναφέρθηκε στὴν ἀνάλυση ποὺ κάνει ὁ ἱερὸς Πατέρας στὸ πῶς ἔγινε ἡ Γέννηση. Ξεκαθαρίζει τὶς ἔννοιες ἄνδρας, γυναίκα, μνηστή, παρθένος ποὺ ἐμπεριέχονται στὸ Εὐαγγέλιο τῆς Γεννήσεως τονίζοντας ὅτι ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ ἦταν συνέργεια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Στὴν ἀπορία πῶς τὸ ἔκανε τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, νὰ γεννηθῆ ἀπὸ μία Παρθένο, ὁ Ἅγιος Πατὴρ τῆς Ἐκκλησίας ἀπαντᾶ ὅτι ἄν εἶναι ἀδύνατο νὰ ἑρμηνεύσουμε τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ἡ δημιουργικὴ φύση διαμορφώνει τὰ πράγματα, πολὺ περισσότερο δὲν μποροῦμε νὰ ἀπαντήσουμε πῶς θαυματουργεῖ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Ἐν συνεχεἰᾳ ἑρμηνεύει τὸν ρόλο ποὺ διαδραμάτισαν ὅλα τὰ πρόσωπα ποὺ ἐμφανίζονται στὴν Γέννηση, σύμφωνα μὲ τὴν θεία οἰκονομία.

Ἐπιγραμματικὰ ἀναφέρουμε: Στὸν Ἰωσὴφ, παρόλο ποὺ δὲν ἔπαιξε κανένα ρόλο στὴν Γέννηση, ἐμφανίζεται ἄγγελος Κυρίου, καθησυχάζει τοὺς φόβους του καὶ τοῦ ἀναθέτει τὴν προστασία τοῦ παιδίου καὶ τῆς μητέρας του. Ἐπίσης τοῦ ἀναθέτει τὴν ὀνοματοδοσία τοῦ παιδιοῦ, τὸ ὄνομα τοῦ ὁποίου εἶναι σταλμένο ἀπὸ τὸν Θεό. Κατόπιν ὁ ἄγγελος προλέγει τὰ ἀγαθὰ ποὺ θὰ προέλθουν ἀπὸ τὴν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ γιὰ ὅλη τὴν οἰκουμένη, δηλ. τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὶς ἁμαρτίες του καὶ τὴν τελεία ἀπάλειψή τους, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο κανεὶς δὲν μπόρεσε νὰ κάνη στὸ παρελθόν.

Σχετικὰ μὲ τοὺς Μάγους καὶ τὸν ἀστέρα ὁ Ἅγιος Ἰωάννης διευκρινίζει ὅτι οἱ Μάγοι ἦταν οἱ σοφοὶ στὴ χώρα τους ἀστρολόγοι, ποὺ ἀπὸ τὸ ἀστέρι τῆς Ἀνατολῆς διαπίστωσαν τὴν Γέννηση τοῦ Μεσσία. Ὅσον ἀφορᾶ στὸ ἀστέρι, ὑποστηρίζει ὅτι δὲν ἐπρόκειτο γιὰ ἕνα κοινὸ ἄστρο ἀλλὰ γιὰ μία δύναμη ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ καταλάβουμε. Ὅτι δὲν ἦταν ἕνα κοινὸ ἀστέρι ἀποδεικνύεται, λέει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος,  πρῶτον ἀπὸ τὴν πορεία του. Κανένα ἀστέρι δὲν κινεῖται ἀπὸ Βορρᾶ πρὸς Νότο, ὅπως ἐκεῖνο. Ἔπειτα δὲν φαινόταν μόνο τὴν νύχτα ἀλλὰ καὶ τὴν ἡμέρα. Τέλος ἀπὸ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο ὑπέδειξε στοὺς Μάγους τὸν τόπο τῆς γεννήσεως. Δὲν παρέμεινε στὸν οὐρανό, ἀλλὰ κατέβηκε καὶ στάθηκε πάνω στὴν καλύβα, ὅπου ἦταν τὸ παιδί.

Ὁ Ἡρώδης, ἀπὸ τὴν ἄλλη ἀκούγοντας γιὰ νεογέννητο βασιλιά, ταράζεται καὶ φοβᾶται γιὰ τὸ μέλλον τῆς βασιλείας του, ἀδυνατώντας νὰ καταλάβη τὰ γεγονότα. Ἐπιστρατεύει τὴν πονηρία του, μὲ στόχο νὰ σκοτώση τὸ παιδί.

Τὰ δῶρα ποὺ προσέφεραν οἱ Μάγοι ἦταν χρυσός, λίβανος καὶ σμύρνα. Ὁ χρυσὸς εἶναι σύμβολο τῆς βασιλείας, ὁ λίβανος ὡς σὐμβολο τῆς θεότητος καὶ σμύρνα ὡς σύμβολο τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως τοῦ Ἰησοῦ καὶ μάλιστα τοῦ θανάτου αύτοῦ.

Ὁ ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς ἑρμηνεύει: Μὲ τὰ τρία δῶρα ποὺ προσέφεραν οἱ Μάγοι, χωρὶς νὰ τὸ θέλουν, συμβόλισαν τὴν Ἁγία Τριάδα ἀλλὰ καὶ τὴν τριπλῆ διακονία τοῦ Κυρίου: τὴν βασιλική, τὴν ἱερατικὴ καὶ τὴν προφητική. Δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ βρεθοῦν πιὸ ἀντιπροσωπευτικὰ ἀντικείμενα στὴν γῆ ποὺ νὰ συμβολίζουν τόσο πιστὰ τὴν τριπλῆ ἀποστολὴ τοῦ Χριστοῦ.

Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος γιὰ τὴν φυγὴ στὴν Αἴγυπτο ἐξηγεῖ ὅτι ἐπειδὴ ἡ Αἴγυπτος μαζὶ μὲ τὴν Βαβυλώνα ἦταν καταδικασμένες στὴν ἀσέβεια, δείχνει ἀπὸ τὴν ἀρχὴ ὅτι θὰ τὶς διορθώσει. Καὶ πράγματι, ἀργότερα ἀπὸ τὴν γῆ τῆς Αἰγύπτου βγῆκαν πολλοὶ ἅγιοι καὶ μάρτυρες.

Καὶ κλείνει ὁ Ἅγιος τὴν ὁμιλία του ἐκφράζοντας μὲ ἄκρατο λυρισμὸ τὶς σκέψεις του καὶ τὸν θαυμασμό του γιὰ τὸ μυστήριο τῆς θείας ἐνανθρωπήσεως.

Στὸ Ἐνοριακὸ Ἀρχονταρίκι ποὺ ἀκολούθησε, ἡ Γερόντισσα Μαριὰμ συζήτησε μὲ τὸ ἀκροατήριο πνευματικὰ θέματα καὶ ἀπάντησε σὲ ἀπορίες.

Στὴν συνέχεια ἔγινε τὸ Μικρὸ Ἀπόδειπνο μετὰ Χαιρετισμῶν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο καὶ οἱ ἐκδηλώσεις τῆς ἡμέρας ἔληξαν μὲ Δοξολογία, Ἀρτοκλασία καὶ Μικρὰ Ἀγρυπνία.

 

Μπορείτε να ακούσετε την ομιλία εδώ

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *