Η ασθέ­νεια εί­ναι μια με­γά­λη ευ­λο­γία και ένα με­γά­λο δώρο από το Θεό!

Το 90% των αι­τιών που αρ­ρω­σταί­νει ο άν­θρω­πος, εί­ναι η αμαρ­τία. Και όταν λέμε αμαρ­τία, δεν λέμε την αμε­τα­νόη­τη αμαρ­τία, αλλά την με­τα­νο­η­μέ­νη αμαρ­τία.

Και αυτό για­τί οι αμε­τα­νόη­τοι δεν αρ­ρω­σταί­νουν!

Οι άν­θρω­ποι που βρί­σκον­ται στο βούρ­κο της αμαρ­τί­ας, μπο­ρεί να μην αρ­ρω­στή­σουν ποτέ τους και να πε­θά­νουν υγιέ­στα­τοι.

Αυτή η κα­τά­στα­ση εί­ναι δείγ­μα απο­λύ­του εγ­κα­τα­λεί­ψε­ως του Θεού και από τώρα, εί­ναι με το εξ­πρές στην κό­λα­ση. Δεν θα αρ­ρω­στή­σει ποτέ, δεν κλά­ψει ποτέ, δεν θα υπο­φέ­ρει ποτέ.

Η ασθέ­νεια εί­ναι μια με­γά­λη ευ­λο­γία και ένα με­γά­λο δώρο από το Θεό! Δεν εί­ναι τι­μω­ρία.

Είναι σαν να σου λέει ο Θεός:
Κέρ­δι­σες ένα λα­χείο, το οποίο θα το πλη­ρω­θείς στον πα­ρά­δει­σο! Και επει­δή θα το πλη­ρω­θού­με μετά το θά­να­το μας, τα ”χρή­μα­τα” που θα λά­βου­με θα εί­ναι το­κι­σμέ­να!

Η ασθέ­νεια δι­πλά ενερ­γεί. Και εξο­φλά ο άν­θρω­πος ένα χρέ­ος και το­κί­ζει έναν νέο κε­φά­λαιο. Μας αφαι­ρεί δηλ. το γραμ­μά­τιο και μας κά­νει κα­τα­θέ­τες!

Μάλι­στα οι πε­ρισ­σό­τε­ροι καρ­κι­νο­πα­θείς εξαι­τί­ας της αρ­ρώ­στιας και του πό­νου τους, πε­θαί­νουν και σώ­ζον­ται!

Ο δεύ­τε­ρος λό­γος που ασθε­νού­με, εί­ναι όταν θέ­λει ο Θεός να μας προ­βι­βά­σει πνευ­μα­τι­κά. Έτσι τον λο­χα­γό θα τον κά­νει στρα­τη­γό, θα τον ανε­βά­σει.

Ο τρί­τος λό­γος που ασθε­νού­με εί­ναι η δια­τρο­φή μας. Το πολύ και μη υγιει­νό φα­γη­τό, συμ­βάλ­λει στο να νο­σή­σει ο άν­θρω­πος.

Ο τέ­ταρ­τος λό­γος εί­ναι τα μι­κρό­βια και όλοι οι μι­κρο­ορ­γα­νι­σμοί.

Υπάρ­χει και ένα 2% που επι­τρέ­πει ο Κύριος την ασθέ­νεια, προ­κει­μέ­νου οι άν­θρω­ποι αυ­τοί να αυ­ξή­σουν τις αρε­τές τους και τα στε­φά­νια τους.

Τέλος να ανα­φέ­ρου­με, όπως βλέ­που­με και από τον βίο του αγιο­τά­του Ιώβ, ότι όλες οι ασθέ­νειες προ­έρ­χον­ται από τον Θεό, με δική Του πα­ρα­χώ­ρη­ση και καμ­μία δεν προ­έρ­χε­ται από τον διά­βο­λο.

Γέροντας Εφραίμ της Σκήτης του Αγίου Ανδρέα, Άγιον Όρος +

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *