Άρθρα

Τό ἰσχυρότερο ἰαματικό φάρμακο…!

~ Γέροντα Παΐσιε, πῶς μερικοί, ἐνῶ εἶναι ἀσθενικοί στό σῶμα, ἔχουν ἀντοχή στήν νηστεία;

~ Τό μυστικό εἶναι ὁ ταπεινός καί φιλότιμος ἀγώνας, πού συνοδεύεται μέ προσευχή καί Μετάληψη τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων!

Αὐτά τρέφουν τήν ψυχή, τρέφουν καί τό σῶμα!

Ὅταν Κοινωνοῦμε, παίρνουμε τό ἰσχυρότερο ἰαματικό φάρμακο, τό Σῶμα καί τό Αἷμα τοῦ Χριστοῦ!

Ἅγιος Παΐσιος ὁ Ἁγιορείτης